Непълнолетни от Варна са извършили 111 престъпления за година

В община Варна се проведе първото за 2017 г. заседание на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН). То бе водено от Светлана Коева – зам.-председател на комисията и директор на дирекция „Превенции“. В срещата участваха членовете на ОКБППМН от Районна прокуратура – Варна; Районен съд – Варна; ОД на МВР – Варна; дирекция „Социално подпомагане“; сектор „Пробация“; от общинските дирекции „Превенции“, „Социални дейности“, „Образование и младежки дейности“.

В заседанието взеха участие и секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора, както и секретарят на Общинския съвет по наркотичните вещества, съобщава „Черно море“.

Приет бе отчетът за 2016 г. В представения анализ се открои динамиката на образуваните за 2016 г. 135 възпитателни дела спрямо 114 непълнолетни и 42 малолетни деца (през 2015 г. – образуваните дела са 126 спрямо 94 непълнолетни и 51 малолетни деца), както и структурата на противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни през 2016 г. на територията на община Варна.

Очерта се големият дял на извършените престъпления – 82%, спрямо 15% на извършените противообществени прояви (бягство от дома и прояви, свързани с насилие и агресия) и 3% на извършените административни нарушения.

Извършените от непълнолетни престъпления са 111, като от тях – кражбите са 58; а престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотици са 34. Картината на престъпленията се допълва с нанесени телесни повреди, хулигански прояви, грабежи и др.

Като част от отговора на посочените тревожни тенденции са осъществяваните от дирекция „Превенции“ съвместно с Общинската комисия за БППМН и Общинския съвет по наркотичните вещества програми – „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“, „Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици I – IV клас“ и „Програма за консултиране на деца с проблемно поведение и техните родители“. Информация и насочване към програмите може да се намери на сайта на дирекция „Превенции“, както и при секретаря на Общинската комисия за БППМН.

Друга основна точка от дневния ред на заседанието бе приемането на годишния календар за дейността на комисията, който предвижда традиционното провеждане на: инициативата „Открити дни на местните комисии“; състезанието-викторина „Ваканция, здравей!“, в което участие вземат петокласници от община Варна и областта; обучения на специалистите от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение в различни, рискови за децата, области и начините за консултиране и въздействие.

Важно място в планираната дейност на Общинската комисия заема подготовката и провеждането на национална среща, на тема: „Нормативна уредба и подходи за работа с деца, извършители или жертви на престъпления“.

На сайта на дирекция „Превенции“ може да се открие актуална информация за дейността, както на Общинската комисия за БППМН, така и за комисиите и съветите, функциониращи с методическата подкрепа на дирекцията – Местна комисия за борба с трафика на хора, Общински съвет по наркотични вещества, Консултативен съвет за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани болести.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

three × one =