Приеха Плана за интегрирано развитие на Община Провадия

Общинските съветници приеха Плана за интегрирано развитие на Община Провадия  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  Това стана след многократно разискване и повторно представяне за приемане на заседанието на 29 декември 2021 г. ПИРО е публикуван на интернет страницата на Общинския съвет – Провадия, в материалите на сесията, виж ТУК https://provadia.bg/vid2/3979.pdf

Той съдържа 271 стр. и снабден със четири приложения. Разработването на ПИРО Провадия се основава на разумни и реалистични предложения за решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната, икономическата и екологичната сфера. В плана е описано детайлно актуалното състояние на компонентите на околната среда и управление на отпадъците в община Провадия, посочени са най-важните проблеми и рискове, екологичните силни и слаби страни, пише в ПИРО.

През март, миналата година ПИРО Провадия  е приет за първи път от общински съвет Провадия. Тогава всъщност е много оспорван. Един – единствен гражданин е изказал мнение по проекта за 7 годишния план преди приемането му. По същество той е възразил, че процедурата по обсъждане е формална и жителите на община Провадия не са имали реална възможност да се запознаят и да изразят своето мнение. Предложенията по изменение на плана, съдържащи се в становището му са добавени към 7-годишния план.

На 30 ноември 2021г. е осъществено обществено обсъждане на ПИРО Провадия. На общественото обсъждане присъстват представители на администрацията и граждани. Постъпват питания и две предложения.

Предложенията са за включване в плана на алтернативен обходен път на гр. Провадия, който да не преминава през Натура 2000, а второто – за тръбопровод за минерална и солена вода във връзка с възстановяване на балнеолечението. В тази връзка заместник кмета Стефка Иванова докладва пред общинския съвет „имахме предписания от Басейнова дирекция за допълнителна информация, която беше относно питейно-битово водоснабдяване, речните артерии в общината и отпадните повърхностни води и заустване. В тази връзка ние направихме необходимите промени. На 30.11 беше обявено обществено обсъждане. Направено обсъждане на плана. Има предложения от граждани, които са включени в мерките.“

Според индикативната финансова таблица  бюджетът на ПИРО  възлиза на 192 145 000 лева, като собствените средства са 10 335 000 лева. Списъка на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Провадия за периода 2021-2027 г. възлиза на 73 615 000лв. 

Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20 „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха да бъде отменено предходно решение от 30.03.2021 г. за приемане на ПИРО и Плана за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027г. ведно с приложенията към него, корекциите за водите и предложенията на гражданите да бъде приет наново във втора точка на решението от декември. Решението се възлага на Кмета на Община Провадия изпълнение на дейностите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027г.  

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар