С пълно единодушие приеха бюджета на Община Девня

С 13 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общинският съвет на Девня прие местния бюджет за 2017 година, чиято макрорамка възлиза на 7 661 058 лева.

Приходите от делегирани от държавата дейности са в размер на 3 136 151 лева, а от местни дейности – 4 592 987 лева, като в тази сума влиза и преходният остатък от 2016 година.

1 860 500 лева е планът за постъпленията от данъци, а от неданъчни приходи надхвърлят 2 100 000 лева. Най-голям е делът на сумите от налога за недвижимо имущество и такса смет.

В разходната част най-много средства са предвидени по перото за издръжка, като е заложен и резерв за неотложни харчове в размер на 100 хил. лева. Значителни средства са заделени във функциите „Образование“ – 2 272 224 лева, „Жилищно строителство, благоустройство, комуналнo стопанство и опазване на околната среда“ – 1 315 444 лева, „Социално подпомагане и грижи“ – близо 800 хил. лева, „Здравеопазване“ – близо 300 хил. лева.
И през 2017-а Община Девня ще бъде изправена пред предизвикателството да отговори на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на продължаваща задлъжнялост към държавни институции. Основната цел на бюджета е да се изчистят унаследените дългове към НАП и РИОСВ-Варна, чийто общ размер възлиза на близо 700 000 лева, като не се допускат нови борчове.
С наличните средства ще се възстановява и изгражда съществуваща и нова инфраструктура, ще се развива културно-историческото наследство на общината и ще се създават предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес, както и за пълноценен отдих и живот.
Местните приходи са планирани реалистично – на база оптимизиране събираемостта на местни данъци, такси и наеми, заяви кметът Свилен Шитов. По думите му през 2017 година рисковете ще влияят в много по-голяма степен върху етапа на изпълнението на общинския бюджет, а актуализациите му ще бъдат неизбежни.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

fifteen − thirteen =