ЦИК назначи Велин Жеков за председател на РИК – Варна

Областният управител на Варна Марио Смърков изпрати писмо до медиите, в което се съобщава за решението на ЦИК по повод казуса с назначаването на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски. Ето неговото съдържание.

„Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с вх. № ПВР-05-2\26 от 21.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Марков Жеков

ЕГН …

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Василев Геров

ЕГН …

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Олга Николаева Томова-Куцарова

ЕГН …

СЕКРЕТАР:

Марияна Георгиева Пантелеева

ЕГН …

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Живкова Николова

ЕГН …

Давид Росенов Асенов

ЕГН …

Йовчо Желязков Йовчев

ЕГН …

Гергана Костова Върбанова

ЕГН …

Емилия Христова Стефанова

ЕГН …

Красимир Нанев Коев

ЕГН …

Пенка Стоева Бакалова

ЕГН …

Калин Илиев Горанов

ЕГН …

Емил Киров Пенков

ЕГН …

Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева

ЕГН …

Жени Димитрова Калчева

ЕГН …

Орхан Мехмед Мехмед

ЕГН …

Веселина Стоянова Тупареева

ЕГН …

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!