Начало » Девня » Завърши техническата рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Община Девня

Завърши техническата рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Община Девня

На 20 април 2021 г. от 13:00 ч. в местност „Герените“, в землището на Община Девня, където се намира Депо за твърди битови отпадъци, ще се проведе официална церемония по откриване на обекта във връзка с изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.010-0039-C01 – „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Девня“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което ще се отбележи успешното приключването на изпълнения първи етап – техническа рекултивация на сметището.

Целта на проекта е да се ограничи замърсяването на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да се възстановят нарушените терени и да се постигне  подобряване на ландшафта, чрез извършването на техническа рекултивация, включваща комплекс от инженерни дейности на депото за отпадъци, намиращо се в местност „Герените“, гр. Девня.

Техническата рекултивация, която е финансирана по програмата се реализира на два етапа.

Първият етап, който се проведе в периода декември 2020 год. – януари 2021год.,  включи мерки за отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 22 градуса), подравняване на терена след експлоатацията, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото, подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения слой и други.

Във втория етап, който се проведе в периода януари 2021 год. – март 2021 год. беше изградено  финалното покритие (горния изолиращ екран), полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ (биогаз), защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на основен пласт почва.

След приключилата техническата рекултивация  Община Девня предстои да извърши и биологична рекултивация на депото, в срока на дълготрайност на проекта.

Рекултивацията на депото ще е принос към изпълнението на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Стойността на проекта е 1 220 484 лв. Финансирането се осигурява по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , по договор с номер №BG16M1OP002-2.010-0039-C01,  а срокът за изпълнение е 16 месеца.

 
banner
banner
BudnaVarna.com