Начало » Общност » Питат варненци как живеят и стигат ли им парите

Питат варненци как живеят и стигат ли им парите

620 домакинства от област Варна ще участват в проучване за доходите и условията на живот.

В периода април – юни 2021 г. избраните домакинства на територията на областта ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти и предоставят писмо във връзка с изследването, съобщават от Статисточес,ко бюро -североизток.

През месец април 2021 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра стартира провеждане на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум, определени с Регламент 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета. Основна цел на изследването като част от Европейската статистическа система е да предоставя своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите и социалното включване. Резултатите допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация и се използват при съставяне на Годишен доклад за напредъка на България по социално включване, както и за мониторинг на напредъка на страната по изпълнение на целите от Стратегия „Европа 2020”. 

Във въпросника на изследването за 2021 г. е включен модул „Настаняване и условия на деца в разделени семейства“.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Бяла, Белослав, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Игнатиево, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Блъсково, Брестак, Булаир, Ветрино, Въглен, Генерал Колево, Доброплодно, Долище, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Златина, Круша, Лопушна, Нова Шипка, Осеново, Партизани, Поляците, Приселци, Пчелник, Разделна, Синдел, Старо Оряхово, Тополи и Цонево.

Подробна информация за методологията, инструментариума и резултати от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни”, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

 
banner
banner
BudnaVarna.com