Начало » Белослав » Община Белослав с нова визия

Община Белослав с нова визия

Обновиха административната сграда на Община Белослав.

Сградата се намира на ул. “Цар Симеон Велики” № 23, в гр. Белослав.

Дейностите са в изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР.

 
banner
banner
Budnavarna