Начало » Вълчи дол » Община Вълчи дол изпълнява интегриран проект

Община Вълчи дол изпълнява интегриран проект

Община Вълчи дол изпълнява интегриран проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР, считано от 01.03.2019 г.

Във връзка с изпълнение на този проект, Дейност №5 е „Организиране на зелено училище“. Тя е одобрена за финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и се състои от следното:Организиране на зелено училище в рамките на 4 дни (3-ри нощувки ) за 110 деца от целевата група на 5 – те учебни заведения (сборни групи). Много от родителите на децата от целевата група не могат да си позволят да осигурят на детето си подобно преживяване поради ниския си социален статус.

Предлагането на тази своеобразна „награда” за усилията, положени през учебната година мотивира децата за по-активно участие в учебните дейности, повишаване на успеха и приобщаване към училищния живот. Това стимулира и родителите да мотивират децата си за по-сериозно отношение към учебния процес. По време на зелено училище децата са придружавани от своите учители (по 1 учител на 10 ученика). По този начин се засилва връзката учител – ученик, което ще е полезно за бъдещите им съвместни дейности. Организирането на зелено училище е възложено на организация, избрана по реда на ЗОП.

Изпълнителят организира и провежда „Зелено училище“ за 110 ученика от 1-ви до 12-ти клас от училища в община Вълчи дол. Продължителността на зеленото училище е 4 (четири) дни. Времето за реализиране на дейността е по 4 дни – от тях в 3 дни Изпълнителят организира различни образователни и интересни игри, състезания и надпревари, съобразени с вида на училището- зелено.

 
banner
banner
Budnavarna