Начало » Общност » Броят на заетите лица намалява с 5.6% през второто тримесечие на 2020 г.

Броят на заетите лица намалява с 5.6% през второто тримесечие на 2020 г.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%, съобщават от НСИ за Будна Варна.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.0%, като при мъжете този дял е 57.8%, а при жените – 46.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. 1 936.7 хил., или 62.9% от заетите лица, са в сектора на услугите, 938.5 хил. (30.5%) – в индустрията, и 204.5 хил. (6.6%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.8% (117.8 хил.) са работодатели, 6.9% (212.5 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 728.7 хил.) – наети лица, и 0.7% (20.6 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 016.6 хил. (73.9%) работят в частния сектор, а 712.1 хил. (26.1%) – в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа e 96.7 хил., или 3.5% от всички наети лица.

През второто тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 979.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.4% (70.9% за мъжете и 63.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 37.8% (42.4% за мъжете и 32.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.2%, съответно 76.0% за мъжете и 68.4% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се понижава с 3.5 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 3.3 процентни пункта, а при жените – с 3.7 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 604.2 хил., или 64.0% от населението в същата възрастова група (68.2% от мъжете и 60.1% от жените).

 
banner
banner
Budnavarna