В Провадия приеха мерки за облекчаване на малкия и среден бизнес

На извънредна сесия тази седмица в община Провадия управляващите приеха мерки за облекчаване на малкия и среден бизнес за срока на обявеното извънредното положение в страната.

Мерките са свързани с освобождаване на физическите и юридическите лица от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, за които се е плащала такса по Раздел 2 от Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, и наеми на общински помещения, които са затворени в следствие на заповедта на министъра на здравеопазването от 13-ти март до изтичане на извънредното положение.

Извънредното положение в страната е обявено с Решение на Народното събрание, обнародвано в ДВ бр.22 от 13.03.2020г.

Мотивът на вносителя на предложението Димо Димов – председател на Общински съвет Провадия е че „въведеното извънредно положение на територията на цялата страна и икономическата криза поставя на изпитание местния бизнес и най – вече физическите и юридическите лица с малък и среден бизнес, за които доходите от него са единственото препитание“. В предложението се отчита, че с обявяването на извънредното положение и наложените ограничителни мерки е преустановена работата на много от тях и че с приемането на предложението се очаква намаление на тези приходи в бюджета на общината, но пък мярката по облекчаване на малкия и среден бизнес се взема с оглед защитата на интересите на жителите на общината и по целесъобразност.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!