Начало » Общини » Нов устройствен правилник за работа на общината утвърди инж. Жоро Илчев

Нов устройствен правилник за работа на общината утвърди инж. Жоро Илчев

Със заповед на инж. Жоро Илчев се прие нов Устройствен правилник (структура) на Общинска администрация Провадия. Тя ще бъде подложена на гласуване на предстоящата сесия на общинския съвет

В Правилника се регламентира, че общинска администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото и местната общност, като се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост и безпристрастност.

Регламентирано е, че дейността на кмета на община се подпомага от трима заместник кметове в следните направления: Заместник кмет с направление „Устройство на територията, околна среда, общинска собственост. Европейски програми и проекти.“; Заместник кмет с направление „Жизнено равнище и облик на населените места в община Провадия, чистота и транспорт.“; и Заместник кмет с направление „Хуманитарни дейности“.

Според правилника Кметовете на кметства ще назначават и освобождават служителите от общинска администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура, включително и за звената към тях, както и по временните програми и щатове. А главния архитект на общината, освен другите си задължения ще организира проучвания на общественото мнение по въпроси, касаещи териториалното развитие.

В тази връзка в структурата на общината се обособяват следните звена напряко подчинение на кмета – „Звено за вътрешен одит“ и “Звено Сигурност и отбранително – мобилизационна подготовка“. Общинската администрация е обща и специализирана.

В Дирекция „Обща администрация“ влизат два отдела –„Административно – правно и информационно обслужване“ и „Финанси и бюджет“. Тук се включва и „Дейност Обредни домове“ на общинска бюджетна издръжка. Освен Директор на дирекция в състава на администрацията в това звено влизат двама Началници на отдели, главен специалист – канцелария на Кмета, главен специалист – канцелария на Общински съвет, главен специалист – организира работата на служителите от Информационния център, старши специалист – гражданска регистрация и информационно обслужване, старши специалист – човешки ресурси, главен юрисконсулт, старши юрисконсулт, юрисконсулт, старши специалист – деловодство и архив, главен специалист – информационно обслужване, главен специалист – бюджет, 4 бр. старши счетоводител, счетоводител, старши специалист, специалист.

Дирекция „Специализирана администрация“ се състои от три отдела – „Устройство на територията, екология и общинска собственост“, „Хуманитарни дейности и програми за развитие“ и „Местни данъци и такси“. Оглавява се от Директор дирекция. Отдел „Местни данъци и такси“ се ръководи от Началник отдел, в състава на отдела влизат главен специалист и двама старши специалиста. Дейностите в отдел „Хуманитарни дейности и програми за развитие“ се извършват от Началник отдел, Старши специалист „Образование и здравеопазване“, Старши специалист „Култура и младежки дейности“, Главен специалист отговарящ за „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и етнически и интеграционни въпроси“, Старши специалист „Туризъм“, Старши специалист „Социални дейности и етнически и интеграционни въпроси“, 2 щатни бройки Старши специалист „Програми за развитие“. В правилника се уточнява и състава и правомощията на служителите от отдел „Устройство на територията, екология и общинска собственост“, правомощията и задълженията на Главния архитект, Главния архитект на общината и др.

С правилника се регламентират конкретни задължения на всеки един служител от структурата на администрацията. С това се цели оптимизиране разпределението на функциите, без да се допуска дублиране и създаване на объркване по отношение на обслужването на гражданите и бизнеса, а също така и оптимизиране числеността на структурните звена в зависимост от обема им на работа и приоритетите, които стоят пред Община Провадия.

 

 
banner
banner
Budnavarna