Начало » Политика » Таня Петрова, народен представител от ГЕРБ: Близо 5 млрд. лв. за образование са заложени в Бюджет 2020

Таня Петрова, народен представител от ГЕРБ: Близо 5 млрд. лв. за образование са заложени в Бюджет 2020

Повече средства за професионално образование, за наука, за възнаграждения на педагогическите специалисти, за обучение на студенти и докторанти предвижда Бюджет 2020, който се разглежда на второ четене в Народното събрание, научи BudnaVarna.bg.

„В проектозакона е записано увеличение от 14,5% на разходите за образование до 4,813 млрд. лв. или 3,8% от БВП. Спрямо 2019 г. има ръст от 610 млн. лв.”, коментира от трибуната на Народното събрание варненският депутат от Парламентарната група на ГЕРБ Таня Петрова. По думите й бюджетът на Министерството на образованието и науката нараства от 664,9 млн. лв. до 750,177 млн. лв. От него за развитието на всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование и за учене през целия живот ще бъдат насочени 653,421 млн. лв. Други 90,618 млн. лв. са заложени за гарантиране на равния достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал.

„Повече средства държавата планира и за наука – 571,5 млн. лв. или 0,5% от БВП спрямо 0,4% от БВП през 2019 г. Инвестициите в научноизследователската и развойната дейност нарастват от 1,3% на 1,5%, а в следващите две години ще надхвърлят 1,6% от БВП”, обясни Петрова.
Тя акцентира и върху заложеното увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти – между 17% и 18%, при което минималната учителска заплата ще стане 1085 лв., а средната – 1540 лв. За целта са планирани допълнителни 360 млн. лв. или с 30 млн. лв. повече в сравнение с тази година. „Същият ръст се предвижда и за 2021 г., така че ангажиментът за двойно нарастване на педагогическите заплати ще бъде изпълнен в мандата на правителството”, подчерта Таня Петрова. Необходимостта от привличането на повече млади хора към учителската професия тя аргументира с равносметката, че в момента младите педагогически специалисти са 11% от общия брой, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 36% от българските учители.

„54 млн. лв. са предвидени за увеличение и на заплатите на непедагогическия персонал”, уточни варненският народен представител.
Таня Петрова информира, че в резултат от предприетите мерки общо 44 000 деца и ученици са били върнати в образователната система. „Делът на преждевременно напусналите трябва да намалее от 11,6% през 2019 г. на 11% догодина, а в следващите 2 години той трябва да е не повече от 10,6%”, допълни още тя.
По думите й професионалното образование е във фокуса на Бюджет 2020, включително и чрез развитие на дуалната форма на обучение. Предвидени са 3 млн. лв. за подобряване на условията в ученическите общежития към професионалните гимназии. Още 2 млн. лв. ще се инвестират в образователни ресурси за професионална подготовка. Заложени са 3 млн. лв. за допълнително финансиране на професионални гимназии, обучаващи ученици по защитени професии и професии с бъдещ недостиг на специалисти, и 2,1 млн. лв. за стипендии на такива ученици. С 4 млн. лв. са увеличени и средствата за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО.
За финансиране на програмата за насърчаване на иновативните методи на преподаване, обмяна на практики и промени в образователната среда са предвидени 4 млн. лв. 20 млн. лв. ще бъдат вложени догодина в подобряване на оборудването на иновативни класни стаи, STEM кабинети, както и за иновативни проекти.
Средно с 16% са увеличени стандартите за финансиране на детските градини, както и тези за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) нарастват средно с 18%. Бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности по образование са увеличени с 341,5 млн. лв. спрямо 2019 г.
„В областта на висшето образование ще продължат реформите към специализация на държавните висши училища и тяхното профилно оптимизиране, преструктуриране на приема с очаквано по-високо търсене на пазара на труда. За първа година ще има национални програми във висшето образование в размер на 9 млн. лв., с които да бъдат стимулирани ефективни политики в различни области. За периода 2020 – 2022 г. са предвидени допълнителни средства в размер на 41,9 млн. лв., от които 40,1 млн.лв. – за издръжка на обучението на студенти и докторанти.”, обясни още Таня Петрова.
Тя посочи, че за изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и оперативния план към нея, както и за Националната пътна карта за научна инфраструктура през 2020 г. се обезпечават 64,7 млн. лв. „Средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ ще бъдат насочени главно към развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания, укрепване на съществуващите и инвестиции в нови научни инфраструктури – центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и регионални научни центрове”, коментира народният представител от ГЕРБ Таня Петрова.

 
banner
banner
Петя Митева