Община Провадия глобена от РИОСВ – Варна и през септември

На община Провадия е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. по Закона за управление на отпадъците, за приемане за обезвреждане на отпадъци на общинското депо за неопасни отпадъци, които не са преминали предварително третиране. За заустване на отпадъчни води във воден обект, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, по Закона за водите с по 1000 лв. са санкционирани „Манекс сън“ АД и „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. За монтиране на дървена постройка в защитена територия, без необходимото съгласуване с компетентен орган на „Евро България 2016“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.

Експертите на РИОСВ – Варна са извършили 233 проверки на 157 обекта през септември. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 103 предписания. Съставени са 7 акта за установени нарушения на екологичното законодателство. По Закона за управление на отпадъците са съставени 2 акта – на „Солей 06“ ООД, Варна за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешено място и „Крис Ауто“ ЕООД, Варна за неизвършване на класификация на отпадъци генерирани от дейността на дружеството. За нарушение на Плана за управление на ЗМ „Шабленско езеро“ са съставени 3 акта на физически лица, както и един за притежаване и отглеждане на животински вид от Приложение 3 на ЗБР. Издадени са 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в размер на 112 100 лв.

На „Агрополихим“ АД, Девня е издадено наказателно постановление в размер на 100 000 лв. за неизпълнение на условие от комплексно разрешително, за приемане за обезвреждане на отпадъци (фосфогипс) чрез депониране на депо, които не отговарят на критериите за приемане на депа за неопасни отпадъци.

През септември на „зеления“ телефон на РИОСВ-Варна са постъпили 26 сигнала, от които 11 са основателни, 11 – неоснователни, а 4 са препратени по компетентност.

Подробна информация за отчета на РИОСВ – Варна и постъпилите сигнали е публикувана в интернет страницата на екоинспекцията.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!