Начало » Общност » Средната брутна заплата за септември – 1266 лв.

Средната брутна заплата за септември – 1266 лв.

Средната брутна работна заплата за юли е 1 257 лв., за август – 1 224 лв., и за септември – 1 266 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 249 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.9%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са “Финансови и застрахователни дейности” – с 9.2%, “Добивна промишленост” – с 5.6%, и “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 3.3%.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.8% спрямо третото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти” – със 17.8%, “Образование” – с 15.8%, и “Други дейности” – с 15.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 2 988 лева; “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 980 лева; “Финансови и застрахователни дейности” – 1 973 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” – 782 лева; “Други дейности” – 912 лева; “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 991 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.5%, а в частния – с 12.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 39 100, или с 1.7%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 2.31 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие на тази година най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.7%, “Операции с недвижими имоти” – с 4.1%, и в “Административни и спомагателни дейности” – с 2.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност “Образование” – с 1.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите “Преработваща промишленост” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.4 и 17.1%.

В края на септември 2019 г. в сравнение с края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5 200, или с 0.2%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Преработваща промишленост” – с 12 900, “Селско, горско и рибно стопанство” – с 2 400, и “Други дейности” – с 1 900, а най-голямо увеличение – в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 6 600.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности “Други дейности” и “Селско, горско и рибно стопанство” – съответно с 5.1 и 3.2%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – със 7.5%.

Източник: varnautre.bg

 
banner
banner
Петя Митева