Начало » Общност » НАОА даде високи оценки при акредитацията на докторски програми в ТУ-Варна.

НАОА даде високи оценки при акредитацията на докторски програми в ТУ-Варна.

През летния период, Постоянната комисия по технически науки на НАОА, взе решение по откритите процедури за поредната акредитация на редица докторски програми в различни професионални направления в ТУ-Варна.

С решение от 12.07.2019 г. (Протокол № 22), бе дадена акредитация на следните докторски програми, които получиха високи оценки:

1)    В професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“:
-докторска програма „Технология на машиностроенето“ – оценка 9.31;
-докторска програма „Технология на машиностроителните материали“ – оценка 9.38.

2)    В професионално направление 5.13 „Общо инженерство“:
-докторска програма „Ергономия и промишлен дизайн“ – оценка 9.43.

Получените оценки са едни от най-високите в страната, а срокът за акредитация е максималния в подобни случаи – 6 години.

3)    В професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“:
-докторска програма „Теоретични основи на комуникационната техника“ – оценка 9.34;
-докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ – оценка 9.14.

При тези програми получените оценки превишават оценките от предходната акредитация. Срокът на акредитация е максимално възможния – 6 години.

4)    В професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“:
-докторска програма „Автоматизация на производството“ – оценка 9.18;
-докторска програма „Теория на автоматичното управление“ – оценка 9.06;
-докторска програма „Електронизация“ – оценка 9.33.

Срокът на акредитация и при тези докторски програми е 6 години.

5)    В професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“:
-докторска програма „Управление на кораби и корабоводене“ – оценка 9.10;
-докторска програма „Електрообзавеждане на кораба“ – оценка 9.39;
-докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда“ – оценка 9.39.

Оценките са едни от най-високите в страната, получени за аналогични докторски програми, като срокът за акредитация при тях е също максимално възможния – 6 години.

В ТУ-Варна почти всички докторски програми имат акредитационни оценки над 9, което е един отличен резултат. Високите оценки, дадени от НАОА, заедно с тези получени при предходните процедури, са резултат на систематичната работа на академичния състав от съответните катедри по повишаване на квалификацията на преподавателите, създаване и развитие на съвременна материална база, организация на обучението и научноизследователската работа на докторантите. По този начин в Университета са създадени всички необходими материални и организационни предпоставки за по-нататъшно обучение на докторанти за стратегически бъдещи периоди.

 
banner
banner
Budnavarna