Начало » Аврен » Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: Усилията ни са насочени към това да правим условията за живот на нашите съграждани по-добър и да запазим прекрасната си природа, култура, традиции и обичаи

Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: Усилията ни са насочени към това да правим условията за живот на нашите съграждани по-добър и да запазим прекрасната си природа, култура, традиции и обичаи

– Г-н Манолов Вие управлявате община Аврен втори мандат. Как виждате промените в общината, нейният облик през последните години?

Емануил Манолов: Основно в подобрена инфраструктура и създаване на благоприятна среда за живот в населените места. Тази и миналата година инвестирахме близо 5 млн. лв. в нови улици и пътища за жителите иа община Аврен. Осигурихме цялостен ремонт и нова асфалтова настилка на пътя Синдел – Царевци. Асфалтирахме част от уличната мрежа в селата Аврен, Бенковски, Близнаци, Синдел, Тръстиково, Царевци и Здравец.

В село Здравец изградихме отводнителна канавка по главната улица, с цел осигуряване на безопасността на участниците в движението и на живущите в селото.

Наскоро приключи ремонта на НЧ „Христо Смирненски”- село Здравец. Сградата е напълно обновена и ремонтирана. Създадени са условия за репетиции и изяви на самодейците, обновена е библиотеката, обособено е помещение за събиране на младите хора от селото.

С модерен облик и свежа визия е и НЧ „Зора 1-1937г.”- село Бенковски, което ремонтирахме миналата година. Обновихме православните храмове в селата Аврен, Приселци и Царевци. За църквата в село Приселци е изработен нов иконостас, храма в Царевци е изцяло иконописан и е закупена нова камбана.

Подписахме договор с ДФ „Земеделие” за финансиране на реконструкция и ремонтни дейности на ДГ „Щурче” село Приселци по ПРСР 2014-2020 г., които очаквам да стартират през летния сезон на стойност 475 811,00 лв.

Поставихме над 3600 нови осветителни тела за улично осветление в последните 8 години, които в началото на мандата бяха около 600.

През 2019 год. стартира дейност новосъздаденото „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен”, което дава работа на 40 човека – предимно хора от уязвимите групи с цел преодоляване на тяхната социална изолация. Услугите се предоставят на общински, частни и бизнес клиенти от Община Аврен и извън нея и имат за цел подобряване на домашната среда на клиентите посредством дейности за поддръжка, озеленяване и хигиенизиране на дома, двора и градината.

Разширихме и дейността на създаденото през 2012 год. „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”. От 105 потребители в три населени места при стартирането си, предприятието обслужва петнадесет населени места с 250 потребители. Дейността му е насочена към подпомагане на хората от третата възраст, тези които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. На 184 потребители се предоставя безплатна храна по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Целите ми са и за в бъдеще оптимално да задоволим потребностите на жителите, нуждаещите се от такъв род социални услуги, осигурявайки им ежедневно топла храна.

Имаме одобрени 3 проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.– Изграждане на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел на стойност 483 946,00 лв. без ДДС; „Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци на стойност 97 776,00 лв. без ДДС и „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Аврен, Близнаци и Приселци на стойност 987 128,00 лв. без ДДС.

– В какво общината стана образцова според Вас?

Емануил Манолов: В отношението ни към възрастните хора и към подрастващите.

Първо. Помощи за обучение

От 2012 до 2019 год., включително сме осигурили финансова подкрепа на повече от 350 абитуриенти – жители на Общината. През тази година 59 завършващи средно образование получиха финансова помощ по 200 лева. Ежегодно с решение на Общински съвет финансираме семестрите на всички млади хора, които продължават образованието си във висше учебно заведение.

Изпълняваме стриктно отговорностите си по отношение на предучилищното и училищното образование. Осигуряваме условия за допълнително финансиране на месните дейности в предучилищното образование, осигуряваме здравното обслужване, безплатният транспорт за децата, учениците и учителите. Спазваме ангажиментите по Механизма за съвместна работа на институциите. Работи се по плана за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от общината и по Програмата за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби.

Второ. Грижи за възрастните хора.

Освен патронажната грижа за възрастните хора и хората с увреждания, стремим се да разнообразим и тяхното ежедневие. Предоставили сме помещения за клубове, където те се събират, обменят опит, водят разнообразен културен живот – ходят на екскурзии, организират се безплатни лекарски прегледи и др. На всички 80 и 90 годишни юбиляри – жители на общината изпращаме поздравителни адреси и скромен подарък от ръководството. По повод 8 март и 1 октомври поздравяваме лично пенсионерите и осигуряваме почерпка за празнуващите. Предоставяме безплатно дърва за огрев на ветераните от войните. В някой от населените места има организирани доброволчески групи, които помагат на възрастните хора, като им пазаруват, цепят и прибират дърва, почистват помещения. По идея на селата Китка и Круша се възстанови Осеновата чешма, където изградихме кът за отдих. Съвместно с местните читалища са създадени певчески групиза автентичен и обработен фолклор. През тази година освен на национални фестивали, близо 70 самодейци – основно възрастни хора ще участват в Балкански фолклорен фестивал в град Одрин, а около 150 ще посетят фестивала на сръбската “Рощиляда” в град Лесковац.

Не случайно получихме и наградата на вестник “24 часа” “Образцова община” за малка община с високи възможности за културен живот, който постигаме със съвместната дейност на читалищата. Община Аврен е сред 15 общини от четиритеобласти на Североизточна България отличена в кампанията, където всички 265 общини се сравняват по обективни критерии, за да бъдат отличени добритепрактики в местното самоуправление. Тази награда за нас освен признание е и ориентир за правилната посока.

– Какви са плановете Ви за развитие през 2019 година и основните задачи пред екипа Ви?

Емануил Манолов: Предстои цялостно преасвалтиране на пътя Равна гора – Болярци.

От началото на тази година направихме сметоизвозването общинска дейност.Закупихме нови камиони, осигурихме работни места, в момента подменяместарите съдове с нови – 4000 съда. Инвестицията в общинското сметоизвозване е над 700 хил. лв. Ще извършим ремонт на покрива на ОУ “Д-р Петър Берон” с. Приселци за 160 хил. лв., както и ремонти на ОУ “Христо Ботев” с. Аврен и НЧ “Просвета” с. Приселци.

Усилията ни са насочени към това да правим условията за живот на нашите съграждани по-добър, условията за инвестиции по-благоприятни, за да създадем подходяща бизнес среда, но и да запазим прекрасната си природа, култура, традиции и обичаи.

За основна задача пред екипа ни считам реализацията на Общия устройствен план, който ще бъде готов до края на годината и ще даде визия за развитието на общината за следващите 20 години.

 

 

 

 
banner
banner
Петя Митева