Дружество с ограничена отговорснот „АЙБЕЙ“ стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

434

„АЙБЕЙ“ ООД, в качеството си на бенефициент, стартира реализирането на Проект BG05M9OP001-1.003-0928-C01 „дигитални умения и заетост“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е насочена към подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, като предостави възможност за включване в професионално обучение и назначаване на безработни и неактивни младежи и възрастни, включително лица с увреждания.

Конкретни цели:

1. Увеличаване броя на започналите работа безработни и неактивните лица над 54 годишна възраст.

2. Увеличаване броя на започналите работа безработни и неактивните лица с увреждания.

3. Увеличаване броя на започналите работа безработни и неактивни лица на възраст под 29 г.

4. Създаване на условия за интеграция на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, на възраст под 29 г.

5. Повишаване на квалификацията на безработни и неактивните младежи и възрастни.

6. Предоставяне на възможност за устойчива заетост на безработни и неактивните лица след приключване на проекта.

7. Повишаване на конкурентоспособността на бенефициента, чрез инвестиция в квалификацията на персонала, ново оборудване, разширяване на предлаганите услуги за клиенти и увеличен капацитет на работа.

Целеви групи: включва безработни и неактивни лица. В проектните дейности са включени 4 лица, като 3 от тях ще са икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл. и 1 безработно и неактивно лице над 54 годишна възраст с увреждане. 100% от целевата група, включена в проектните дейности попада в специфичните категории по поканата за кандидатстване. Съотношението мъже:жени ще е 50:50.

Проектът ще се реализира в гр. Варна, за период от 17 месеца, със стойност 62 841.40 лв.

Във връзка с гореизложеното „АЙБЕЙ“ ООД има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по повод представянето на проекта, която ще се проведе на 31.08.2016 г. (сряда) от 18:30 ч., в Конферентната зала, разположена на в х-л „Модус“, находящ се на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Стефан Стамболов“ №46.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

www.eufunds.bg

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!