Всеки вход с отговорник за асансьора

Всяка етажна собственост ще е длъжна да избира отговорник за асансьора. Той ще я представлява пред органите за технически надзор и ще отговаря за изпълнението на задълженията им по Закона за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност. Това пише в проекта на нормативния акт, който все още е на етап обществено обсъждане.

В него се предлага още шефът на агенцията за метрологичен и технически надзор да има правото да спира асансьорите в жилищните кооперации, ако няма посочен такъв представител.
Освен това етажните собствености са длъжни пускат подемника в експлоатация само след издаване на писмено разрешение от органите за технически надзор. Кооперациите са ползватели на подемника, който влиза в класа на съоръженията с повишена опасност, трябва осигурят безопасната му експлоатация, като го поддържат в съответствие с техническите изисквания, норми и правила.
Друго задължение, предлагано в закона е етажната собственост да има писмен договор за поддържане и ремонт с фирма, фигурираща в регистъра на метрологичната агенция.

При извършване на техническите прегледи също трябва да се осигури представител, е записано още в проекта на закона. При установена от проверката повреда, водеща до негодност за експлоатация, етажната собственост трябва незабавно да спре асансьора. Съсобствениците са длъжни също да уведомяват незабавно поддържащата фирма при забелязване на видими неизправности на съоръжението.
Собствениците на асансьори трябва още да не допускат използването им при правени по тях неразрешени промени или когато те не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор. Същото важи и за подемниците, нямащи маркировка за съответствие със съществените изисквания на закона и знак за преминат преглед и периодична функционална проверка.
Аналогични са изискванията и за другите съоръжения с повишена опасност, които може да се ползват в жилищна сграда – котли под налягане, газови инсталации. При констатирана неизправност собственикът е длъжен в рамките на 30 дни да я отстрани, предвижда още проектът на закона.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!