Община Варна подаде проекти за 72 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“

3 проектни предложения, които покриват 84,22% от одобрената Инвестиционна програма, подаде Община Варна за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“, съобщи кметът Иван Портних. Проектите са на обща стойност 72,1 млн. лв., от които 70,8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

 

Кметът припомни, че Варна бе една от първите общини с одобрена програма и междинно звено, което ще координира дейностите. „Активно продължаваме да работим за осигуряване на финансиране за важни за града проекти и по всички останали програми, които се отварят в новия програмен период. Така не само ще запазим, но и ще ускорим темповете на развитие на града ни“, допълни Иван Портних.

 

Подадените проектни предложения са в рамките на три от петте инвестиционни приоритета, каза Ани Николова, директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. Това са:

 

  • ИП „Градска среда“, проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Проектът включва 7 обекта, в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, градско обзавеждане и озеленяване, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на велоалеи. Стойността на проекта е 25 231 166.90 лв.

 

  • ИП „Интегриран градски транспорт“, проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ – втора фаза. Проектът надгражда постигнатото през програмен период 2007-2013 г. по отношение на интегрирания градски транспорт на Варна, с цел да стане още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко потребление на енергия. Стойността на проекта е 30 563 675.29 лв., от които БФП-29 297 008.49 лв.

 

  • ИП „Образователна инфраструктура“, проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ – включва 10 обекта, от които 7 училища и 3 детски градини. Реализацията му предвижда постигане на минимален клас „С“ на енергопотребление на сградите. Реновираната обща РЗП ще е 44 897кв.м, ще се подмени 3 365 кв.м. дограма, ВиК и Ел. инсталации и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда. Стойността на проекта е 16 309 436.85 лв.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!