8 са офертите за технически проект на околовръстното в Провадия

Осем са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект и проект на ПУП – Парцеларен план на обходен път на град Провадия. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 250 хил. лв. без ДДС.

Процедурата се провежда съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП, който предвижда комисията да извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата преди разглеждане на документите за личното състояние и критериите за подбор.

Отворените оферти са на:

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 196 152 лв. без ДДС;

„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 173 800 лв. без ДДС;

„ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД – 207 900 лв. без ДДС;

Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД, в което участват: „Ей Джей Консулт „ЕООД и „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 204 138 лв. без ДДС;

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 196 900 лв. без ДДС;

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 196 900 лв. без ДДС;

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 187 440 лв. без ДДС;

„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД – 179 993 лв. без ДДС.

Трасето на обходния път ще се отделя при 17-ти км на път ІІІ-208 Провадия – Дългопол – Айтос, преди навлизане в Провадия, и ще обхожда източно града, след което ще се връща на третокласния път. С изграждането му транзитният трафик ще се изведе извън града и ще осигури безопасно и комфортно пътуване в района.

Целта на обявената обществена поръчка е да се осигури проектна готовност за доизграждане на започналия през 80-те години на миналия век обходен път на града. През 1984 г. е изготвен работен проект за обходен път на Провадия с дължина 4,6 км, разделен на 4 участъка. На първите два участъка не е извършвано строителство. В третия и в четвъртия участък са изпълнени големи съоръжения и дейности по пътната настилка, но поради ограничен финансов ресурс строителните работи са прекратени през периода 1991-1992 г.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще може да се пристъпи към избора на изпълнител на строителството и на строителния надзор.

Индикативният срок за изпълнение на поръчката е 440 календарни дни, от които 120 календарни дни са за изработване на технически проект и проект на ПУП, а 320 календарни дни са за процедиране, обявяване и одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!