Галя Алексиева е новият председател на Районен съд – Провадия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи с пълно единодушие Галя Алексиева за председател на Районен съд – Провадия в следващите пет години. Кандидатурата и́ беше подкрепена от всички районни съдии в Провадия.  

До взимане на решението тя беше съдия в  „Гражданско отделение“ на Районен съд – Варна.

Съдия Алексиева притежава над 10 години юридически стаж като съдия. Професионалната ѝ кариера започва през 2013 г. като „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна, след което на 26.06.2015 г. встъпва в длъжността „съдия“ в Районен съд – Варна. С решение на Висшия съдебен съвет е с ранг „съдия в апелативен съд“.

По време на изслушването пред Съдийската колегия на ВСС, съдия Алексиева посочи, че се кандидатира за председател на Районен съд – Провадия с убеждение, че с натрупаните опит, умения и знания може да се справи с професионалните предизвикателства пред управленската длъжност, да поеме отговорност и положи усилия за постигане на ефективно и качествено правораздаване.

Членовете на съвета отбелязаха притежавания от нея професионализъм и етични качества, задълбочена информираност за организацията на работа и проблемите в кадровата дейност и сградния фонд на Районен съд – Провадия. Обърнато бе внимание на споделените от нея рационални идеи за развитие на институцията и заявка за работа в екип, както и гласуваното ѝ доверие от колектива на съда.

РС- Провадия е едно от трите първоинстанционни съдилища във съдебния район на Окръжен съд – Варна. Осъществява правораздавателната си дейност в три общини – Провадия, Ветрино и Дългопол.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!