Тази седмица във Варна продават „Vera Su“ на търг

Търг с явно наддаване за продажбата на заседналият преди година кораб Vera Su край Камен бряг ще се проведе тази седмица във Варна.

Първоначалната цена е 460 000 американски долара без ДДС.

Търгът ще се проведе на 28 септември 2022г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация –Варна“, на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5. Депозит за участие в размер на 10% от първаначалната цена може да бъде внесен до 27 септември включително.

Детайлна информация

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, на основание чл.333а, ал.2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед № З-140/02.09.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия:

I. Място, ден и час на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 28 септември 2022г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация –Варна“, на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5.

II.Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Тип на кораба: моторен, самоходен; еднопалубен с надстройка за жилищни помещения; КПУ и машинно отделение – разположени в кърмата, зад товарния трюм; едновинтов, задвижван от един дизелов двигател, директно куплиран с 4-лопусен бронзов винт с постоянна крачка.

Материал: основен корпус от нисковъглеродна корабостроителна стомана и надстройка в кърмовата част от нисколегирани стомани.

Основни размери на кораба: дължина на главната палуба LOA/LBP – 89,29 m/85,67 m;най-голяма ширина – 12,50 m; височина на борда – 6,36 m.

Газене на кораба празен – 2,40 m; леко тегло (LIGHT SHIP) – 1097,55 mts.

Бруто тонаж (GT) – 1984; нето тонаж (NT) – 1056.

Водоизместване (общо с товара) – 4299,63 mt.

Дедуейт– 3217 mt, при газене 4,7 m (на лятна марка).

Предназначение на кораба: за превоз на генерални и сухи насипни товари в еднообемнотрюмно помещение (хамбар), окомплектовано с люкови закрития (2х4 бр. капаци, хидравлика с телескопи за издърпване и спускане на капаците тип „MacGregor“); окомплектован за превоз на контейнери по схема; не е окомплектован със самостоятелни товаро-разтоварни устройства;корабът е тип „река – море“.

Клас на кораба: свидетелството за клас е оттеглено.

Експлоатационна годност на кораба: негоден за експлоатация поради значителни деформации и разкъсвания на дънната обшивка и носовата част; негодни за експлоатация силова уредба и корабни машини и механизми.

III. Начална тръжна цена: 460 000.00 (четиристотин и шестдесет хиляди) щатски долара без ДДС.

IV. Размер и начин на плащане на депозита за участие:

Депозитът за участие в търга е в размер на левовата равностойност на 46 000.00 (четиридесет и шест хиляди) щатски долара по обявения за деня на извършване на плащането курс на Българската народна банка (БНБ) и представлява 10 % (десет на сто) от началната тръжна цена.

Депозитът се внася в срок до 27 септември 2022 г., включително, по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация”: IBAN: BG51 UBBS 8888 3319 8335 00, BIC: UBBSBGSF, БАНКА: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, титуляр: Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

V. Местонахождение на вещта, време и условия за извършване на оглед:

Местонахождението на вещта е: кейово място № 6 на пристанище със специално предназначение „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”.

Оглед на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, считано от деня на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, до 26 септември 2022 г., включително, в присъствието на служител на дирекция „Морска администрация – Варна“ и след предварително съгласуване с Любчо Василев – главен специалист в сектор „Кораби“, отдел „Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” в същата дирекция, тел. 0700 10 145 или 0888 952 116, имейл: [email protected]

VI. Други условия:

Заявленията за участие, с приложените към тях документи, посочени в тръжната документация, се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 27 септември 2022 г. в деловодството на дирекция „Морска администрация – Варна“, на адрес: гр. Варна, 9000, бул. „Приморски“ № 5.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са определени в утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ тръжна документация.

Тръжната документация не се закупува. До нея е осигурен пряк и неограничен достъп чрез публикуването й на интернет страницата наагенцията: www.marad.bg, в рубриката „Профил на купувача“, раздел „Други търгове“.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!