На вниманието на акционерите на „Банка ДСК“ АД

Уважаеми акционери,

На 31 март 2022 г. Общото събрание на акционерите на Банка ДСК взе решение реализираната през 2021 г. печалба, възлизаща на 393 588 502,59 лeва след облагане с данъци, да бъде разпределена под формата на дивидент. Всеки акционер на Банка ДСК, вписан към датата на провеждане на редовното Общо събрание в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, има право да получи част от разпределената печалба, съответстваща пропорционално на притежаваните от него акции.

Банка ДСК стартира кампанията по изплащане на дължимите суми за дивидент към своите акционери. Изплащането се извършва по следния ред:

За акционерите физически лица:

Изплащането на дивидент се извършва във всички офиси на Банка ДСК в брой или по банков път.

При посещение в офис на Банка ДСК, акционерът следва да се легитимира пред служител на Банката чрез представяне на валидна лична карта.

В случай че акционерът желае дивидентът да му бъде изплатен в брой, той получава дължимата сума на каса.

При заявено желание за плащане по банков път, акционерът следва да посочи своя банкова сметка, по която Банката да преведе дължимата сума, като представи попълнена молба-заявление по образец – вижте тук

За акционерите юридически лица:

Законните представители на акционерите, следва да посетят удобен за тях банков офис на Банка ДСК и да представят попълнена молба-заявление по образец – вижте тук, с посочена банкова сметка, на която титуляр е акционерът, по която Банката да преведе дължимата сума.

Общините-акционери ще получат писмено необходимата информация относно реда и начина за изплащане на техния дивидент.

При допълнителни въпроси относно изплащане на дивидент, акционерите могат да се обърнат към дирекция „Вътрешно-корпоративна дейност“ на следните контакти: (+359) 98 819 1407; (+359) 988 19 10 20; (+359) 98 819 0194.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!