Начало » Аврен » СНЦ МИГ Аврен – Белослав обявява прием за набиране на проектни предложения

СНЦ МИГ Аврен – Белослав обявява прием за набиране на проектни предложения

На основание Решение №19 от 22 май 2018 г. на УС, МИГ Аврен – Белослав, кани желаещите да представят проектни предложения по 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.052 – МИГ Аврен – Белослав, Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен – Белослав“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ІІ. Допустими кандидати:

  1. Общините от територията на на МИГ Аврен – Белослав за всички допустими дейности;
  2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
  3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

ІІІ. Допустими дейности:

Дейност 1 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Дейност 2 Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

Дейност 3 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

Дейност 4 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Дейност 5 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Дейност 6 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Дейност 7 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ Аврен – Белослав, която обхваща изцяло територията на двете общини Аврен и Белослав.

Допустими разходи:

1. Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а“.

2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени, както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, 2 и 3.

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход, съгласно Указание на министъра на финансите ДНФ №3 от 23 декември 2016 г.

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начална дата за прием на проектни предложения: 11.10.2018 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 15.01.2019 г. 16,30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата (Бюджет на приема):

Индикативният бюджет на приема е: 782 332,00 лева.

VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на общите допустими разходи 9779,00 лева.
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 391 160,00 лева.

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто от общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.052 – МИГ Аврен – Белослав, Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект, от чието изпълнение ще се възползват по-голям брой жители съгласно критерий „брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“ ще има предимство при класиране при равен брой точки. В случай, че и по критерий има равенство в заложените параметри, проектно предложение на кандидата, предложил откриване на повече работи места ще има предимство при одобрение за финансиране.

VІІІ. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Изпълнителен директор – Нели Михайлова, тел. 0887 692 000

Експерт по прилагане на СВОМР – Николинка Димова, тел. 0894 622 271

Консултации на място: гр. Белослав, ул. „Гебедже“ №8, всеки работен ден от 11 до 15 часа.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

– интернет страница на СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“: http://mig-avren-beloslav.com/.

На електронна поща snc.mig.avren.beloslav@gmail.com могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http://migavrenbeloslav.comи https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

източник: Черно море

 
<
Budnavarna