Начало » Зодии » Хороскоп на BudnaVarna.bg – 6 март 2017

Хороскоп на BudnaVarna.bg – 6 март 2017

Началото на работната седмица започва кошмарно за 5 зодии. Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, а гол­яма ра­дост но­си по­не­дел­ник и осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та при мно­го от Лъвовете. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН   Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в служ­ба­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Же­на ще се опи­та да ви вре­ди чрез кле­вет­ни­чес­тво. Вре­мен­но е въз­мож­но да ус­пее и да ви при­чи­ни ого­рче­ния.

ТЕЛЕЦ   Ако има­те дос­та­тъч­но сме­лост да се опъ­лчи­те сре­щу оне­зи, кои­то се стремят да дей­стват сре­щу вас, ще ус­пее­те да ги по­бе­ди­те. Не би­ва да се во­ди­те от емо­цио­нал­ни­те си под­бу­ди, а да след­ва­те ло­ги­ка­та на съ­би­тия­та. Денят ще ви до­не­се ли­чен и про­фе­сио­на­лен ус­пех. Важ­но е да бъ­де­те бди­тел­ни.

БЛИЗНАЦИ   От по­не­дел­ник сте дос­та нер­вни и свър­зва­те ло­ши­те си пред­чувс­твия с ра­бо­та­та, къ­де­то оча­ква­те неп­ред­ска­зуе­ми­те реак­ции на ед­на же­на, тър­се­ща пос­тоя­нно на­чин да ви за­сег­не и сму­ти. По­доб­но раз­ви­тие наис­ти­на ще има, но най-мал­ко то трябва да ви при­тесн­ява.

РАК   Оне­зи от вас, кои­то ве­че са взе­ли ре­ше­ние за бъ­де­щи­те си про­фе­сио­нал­ни и лич­ни дей­ствия, мо­гат да бъ­дат на­пъл­но спо­кой­ни. Де­ла­та ви ще се раз­вият ус­пеш­но и в по-ви­со­ка сте­пен от оча­ква­но­то. Днес някои от вас ще имат го­ле­ми неу­добс­тва на ра­бот­но­то място от стра­на на шеф.

ЛЪВ   Гол­яма ра­дост но­си по­не­дел­ник и осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та при мно­го от вас. То­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие мо­же да е плод на нов до­го­вор за ра­бо­та или ус­пе­шен кон­такт, чрез кой­то ще се реа­ли­зи­ра­те. Пос­та­рай­те се днес да бъ­де­те на­пъл­но спо­кой­ни на ра­бот­но­то си място.

ДЕВА   По­не­дел­ник мно­го за­ви­си от то­ва как се раз­ви­ват де­ла­та ви и ак­тив­ни ли сте в дей­ствия­та си за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то. Ако дей­стви­тел­но не се спи­ра­те пред труд­нос­ти­те и сте упо­ри­ти, ус­пе­хи­те са на ва­ша стра­на. Труд­нос­ти­те за деня пос­тавят на из­пи­та­ния ва­ша­та упо­ри­тос­т.

ВЕЗНИ   Мощ­но за­поч­ва­те по­не­дел­ник, денят ще се раз­вие и в по­зи­ти­вен, и в не­га­ти­вен сми­съл. Ед­ни от вас ще дей­стват от по­зи­ция на сил­но раз­ви­то­то си чувс­тво за дълг, са­моот­вер­же­ни и на всяка це­на пе­че­ле­щи. При дру­ги се за­сил­ва чувс­тво­то за ог­ра­ни­че­ност, гу­бе­що е по­ве­де­ние­то ви.

СКОРПИОН   Скор­пио­ни­те за­поч­ват умо­ре­ни по­не­дел­ник и са­мо ва­ша­та упо­ри­тос­т мо­же да ви по­мог­не. Денят е дос­та те­жък и пъ­лен с неп­рия­тнос­ти. Но вие не се пре­да­вай­те. Въп­ре­ки всич­ко неп­рек­лон­нос­тта пред труд­нос­ти­те ще ви до­ве­де до ус­пе­хи. В служ­ба­та по-крот­ко и на­ма­ле­те кри­тич­на­та нот­ка в то­на.

СТРЕЛЕЦ   Днес Стрел­ци­те се от­ли­ча­ват с бое­ви дух, ос­тър ум и неп­рек­лон­но по­ве­де­ние. Най-по­лез­ният ат­ри­бут е ос­тро­та­та на ми­съл­та ви, коя­то трябва да бъ­де во­де­що на­ча­ло, за да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в де­ла­та си се­га. Дру­ги­те ви ка­чес­тва са за­ви­си­ми от емо­цио­нал­на­та нас­трой­ка. Правите различно впечатление с пасивната си позиция по важен въпрос. Покажете ангажираност!

КОЗИРОГ   Тру­ден ден, объ­рка­ни си­туа­ции, дос­та нер­ви. Та­ка из­глеж­да по­не­дел­ник, но не ви ли­ша­ва съв­сем от къс­мет. Мо­же би най-доб­ро­то, кое­то ще се слу­чи, е свър­за­но с ра­бо­та­та ви, къ­де­то ва­ше­то пра­во ще ви бъ­де спра­вед­ли­во при­съ­де­но. Из­вес­тен ус­пех оча­квай­те от фи­нан­со­ва дей­ност, но не и да очаквате приходи от хазаптни игри. Там само губите!

ВОДОЛЕЙ   В служ­ба­та по­не­дел­ник за­поч­ва с нер­ви и неп­рия­тнос­ти, но вие не из­пус­кай­те своя нер­вен заряд. Денят об­що взе­то се раз­ви­ва в два пла­на – ра­бо­та и кон­так­ти. Шан­сът е про­мен­лив и при мно­го от вас ус­пе­хът и неус­пе­хът се ре­ду­ват. Пре­димс­тво­то е на стра­на­та на ус­пеш­ни­те дей­ствия. Бързата реакция по въпрос, касаещ имуществото ви, ще ви спести бъдещи загуби.

РИБИ   Днес е доб­ре да дей­ства­те с пер­спек­ти­ва за бъ­де­ще­то, а оне­зи, кои­то се­га пос­тавят на­ча­ло­то на но­ви за­ни­ма­ния, ще имат голям ус­пех. Съ­щес­тву­ва въз­мож­ност за вне­за­пен шанс при мно­го от вас, кой­то се от­нася до де­ло­ви въп­ро­си и по­мощ от прия­те­ли в та­зи реа­ли­за­ция. Днес любим ваш човек има личен празник и вие трябва да го уважите подобаващо.

 
banner
banner
Budnavarna